Wniosek o restrukturyzację firmy – jak go napisać? Krok po kroku

Restrukturyzacja firmy to proces, który może uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem, umożliwiając mu powrót do finansowej stabilności. Może okazać się, że w Twoim wypadku właściwe nie będzie postępowanie o zatwierdzenie układu, a jedno z postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez sąd. W takim wypadku kluczowym krokiem w tym procesie jest przygotowanie i złożenie wniosku o restrukturyzację w sądzie. Poniżej znajdziesz listę kroków, które pomogą Ci w tym zadaniu.
Wniosek o restrukturyzację firmy – jak go napisać

Restrukturyzacja firmy to proces, który może uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem, umożliwiając mu powrót do finansowej stabilności. Może okazać się, że w Twoim wypadku właściwe nie będzie postępowanie o zatwierdzenie układu, a jedno z postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez sąd. W takim wypadku kluczowym krokiem w tym procesie jest przygotowanie i złożenie wniosku o restrukturyzację w sądzie. Poniżej znajdziesz listę kroków, które pomogą Ci w tym zadaniu.

Restrukturyzacja a upadłość firmy – co warto wiedzieć?

W przeciwieństwie do upadłości, która oznacza zakończenie działalności firmy i likwidację majątku w celu zaspokojenia wierzycieli, restrukturyzacja ma na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa i umożliwienie mu kontynuacji działalności. Procedura ta jest procesem sądowym, co oznacza, że decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje sąd. 

Złożenie wniosku o restrukturyzację nie jest równoznaczne z automatycznym jej rozpoczęciem, ponieważ sąd może odrzucić lub oddalić wniosek, jeśli nie spełnia on odpowiednich wymogów formalnych lub merytorycznych. W całym procesie kluczową rolę odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, który pomaga wybrać najlepszą ścieżkę naprawy firmy i reprezentuje przedsiębiorstwo przed sądem.

Wniosek o restrukturyzację – krok po kroku

 1. Rozpoznanie potrzeby restrukturyzacji jest pierwszym krokiem, który wymaga dogłębnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa i zrozumienia, że restrukturyzacja może być szansą na uniknięcie bankructwa.
 2. Zbieranie wymaganych dokumentów to kolejny etap, w którym przedsiębiorca musi zgromadzić szereg dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, takich jak aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, bilans, inne dane  finansowe
 3. Przygotowanie wniosku wymaga szczegółowego określenia danych dłużnika, informacji o majątku i wierzycielach, a także przedstawienia planu restrukturyzacyjnego.
 4. Wybór doradcy restrukturyzacyjnego jest zalecany w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu całego procesu i reprezentowania przedsiębiorstwa w toku postępowania sądowego.
 5. Składanie wniosku w sądzie powinno być dokonane w odpowiednim sądzie rejonowym, z uwzględnieniem wszystkich formalnych wymagań, w tym opłaty sądowej.
 6. Konsekwencje niezłożenia wniosku mogą być bardzo poważne dla przedsiębiorstwa, włączając w to ryzyko ogłoszenia upadłości przez sąd.
 7. Umorzenie czy też zwolnienie od kosztów postępowania jest raczej niemożliwe, ponieważ zdolność do pokrycia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego jest warunkiem jego otwarcia 

Jak napisać wniosek o restrukturyzację w firmie? Krok po kroku

Wniosek restrukturyzacyjny jest dokumentem, który inicjuje procedurę sądową i musi zawierać szereg istotnych informacji, takich jak dane identyfikacyjne dłużnika, adres siedziby, wykaz wierzycieli wraz z wysokością i terminami wierzytelności, a także proponowany plan restrukturyzacji. Ważne jest, aby wniosek był skierowany do właściwego sądu, co zazwyczaj determinuje główna siedziba przedsiębiorstwa. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 1000 zł. 

Gotowy wzór – wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa

Sąd Rejonowy dla m. Krakowa
Wydział Gospodarczy
ul. Przykładowa 12
30-001 Kraków

[Data]

Kraków, 2 marca 2024 r.

[Tytuł dokumentu]

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

[Treść]

Ja, niżej podpisany Adam Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa „Nowak Solutions Sp. z o.o.”, zarejestrowanego pod numerem KRS: 0001234567, NIP: 123-456-78-90, REGON: 123456789, z siedzibą przy ul. Innowacyjna 5, 30-002 Kraków, w imieniu w/w przedsiębiorstwa, składam wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

[1. Identyfikacja dłużnika]

 • Pełna nazwa: Nowak Solutions Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Innowacyjna 5, 30-002 Kraków
 • Numer KRS: 0001234567
 • NIP: 123-456-78-90
 • REGON: 123456789
 • Reprezentant: Adam Nowak, Prezes Zarządu

[2. Opis sytuacji]

Przedsiębiorstwo „Nowak Solutions Sp. z o.o.” znalazło się w trudnej sytuacji finansowej z powodu znacznego spadku przychodów i wzrostu kosztów operacyjnych, co doprowadziło do niemożności terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli.

[3. Dokumenty załączone do wniosku]

 1. Aktualny odpis z KRS
 2. Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy
 3. Wykaz wierzycieli wraz z wysokością należności i terminami płatności
 4. Spis majątku przedsiębiorstwa z szacunkową wyceną
 5. Wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli

[4. Żądanie]

Na podstawie przedstawionych faktów i załączonych dokumentów, wnioskuję o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstwa „Nowak Solutions Sp. z o.o.”, mające na celu przywrócenie płynności finansowej i umożliwienie kontynuacji działalności.

[Podpis]

…………………………………………
Adam Nowak
Prezes Zarządu „Nowak Solutions Sp. z o.o.”

Ostatnie wpisy