Dla firm w kłopotach

Dla firm w kłopotach

Wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja to zawsze szansa na wyprowadzenie przedsiębiorstwa na prostą. Porozumienie z wierzycielami, którego egzemplifikacją jest układ zawierany w toku postępowania upadłościowego, pozwala na relatywnie płynne wyjście z finansowych trudności. Właściwie prowadzony proces restrukturyzacji powinien być wspierany wiedzą i doświadczeniem doradcy restrukturyzacyjnego, co zapewni właściwe tempo, zgodność z prawem oraz przejrzystość restrukturyzacji.

Doradca restrukturyzacyjny w trakcie procesu restrukturyzacyjnego uprawniony jest do udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenia innych usług z zakresu restrukturyzacji.  W SAS Restrukturyzacje problemy rozwiązujemy szybko, bez uszczerbku dla jakości naszej pracy.

Bezkompromisowe podejście, determinacja i zaangażowanie, przy elastycznych warunkach współpracy to cechy, które najlepiej oddają charakter naszej pracy. Jako spółka, konglomerat fachowców, w tym profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych i adwokatów  jesteśmy w stanie zaoferować więcej niż jeden doradca działający indywidulanie.

Wsparcie w procesach upadłości

Trzeba pamiętać, że w określonym stanie faktycznym, może zaistnieć konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Mówimy tutaj o sytuacji gdy przedsiębiorca stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i brak jest szans uniknięcia upadłości, w szczególności poprzez restrukturyzacje. Ustawodawca ustanowił w tym zakresie pewne domniemania, których wystąpienie będzie oznaczać, że z takim stanem niewypłacalności mamy do czynienia. W takim przypadku – po merytorycznej i skrupulatnej analizie – może się okazać, że sytuacja przedsiębiorcy nie pozwala na wdrożenie restrukturyzacji.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

Zarządzający przedsiębiorstwem, które traci płynność niejednokrotnie poszukują rozwiązań na własną rękę. W sieci, w prasie, nawet wśród znajomych czy biznesowych partnerów. Bywają przekonani, że wyspecjalizowane kancelarie zajmują się tylko wdrażaniem scenariusza opracowanego przez Klienta. Nie trudno o podmiot, który sporządzi wniosek zgodnie z życzeniem Klienta, bez względu na jego  dopasowanie do stanu faktycznego. W SAS Restrukturyzacje, każdą taką decyzję poprzedzamy gruntowną analizą stanu faktycznego i prawnego, celem zarekomendowania Klientowi najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji, tj. takiej, która będzie najmniej dolegliwa, a przy tym maksymalnie skuteczna. Czasami wystarczy jedno spotkanie, aby doświadczony doradca restrukturyzacyjny wiedział, z jakim problemem mierzy się Klient. Bardzo często przed otwarciem postępowania należy pewne sprawy uporządkować, aby zyskując na jednym polu nie stracić znacznie więcej na innym.

Dobór odpowiedniego rodzaju postępowania ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorcy w kryzysie. Zupełnie inaczej będzie wyglądać opracowanie i przygotowanie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, a inaczej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.  Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania ma niebagatelne znacznie, zwłaszcza w kontekście możliwości oddalenia wniosku z uwagi  na wadliwą selekcję postępowania  – w kontekście sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

Zupełnie inny jest też stopień skomplikowania oraz zakres współpracy z przedsiębiorcą zainteresowanym otwarciem restrukturyzacji, w zależności od rodzaju wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Zespół SAS Restrukturyzacje,  wspiera na etapie przygotowywania wniosków restrukturyzacyjnych, doradza i analizuje sytuację faktyczną Klienta w sposób, który zapewni sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W odróżnieniu od wielu dostawców usług restrukturyzacyjnych nie pozostawiamy klienta samego w zakresie sporządzania dokumentów do przygotowania wniosku. Służmy wsparciem w zakresie wyjaśniania trudnych ustawowych pojęć, w czym pomaga nam doskonała znajomość zasad rachunkowości i bieżące kontakty z księgowymi Klientów. Zależy nam, aby sprawy przez nas inicjowane kończyły się sukcesem naszego Klienta.

Kancelaria SAS Restrukturyzacje przygotowuje specjalistyczne opinie eksperckie, o ile w toku postępowania  zachodzi konieczność ich sporządzenia, przed wszczęcie postępowania jak i po jego otwarciu. Świadcząc usługi doradztwa restrukturyzacyjnego staramy się nie tylko wesprzeć samo przedsiębiorstwo, ale na każdym etapie dbać też o bezpieczeństwo prawne kierowników jednostki.

Potrzeba sporządzenia opinii może mieć miejsce na żądanie Sądu, ale także w przypadku konieczności wzmocnienia argumentacji dłużnika lub wierzyciela będącego uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego.

Bywa, że dany stan faktyczny jest niejednoznaczny lub jego ocena jest utrudniona, a w przyszłości może być relatywizowana. Ilekroć dostrzegamy taką sytuację staramy się zwrócić Klientowi uwagę na jej możliwe konsekwencje – z uwzględnieniem scenariusza projektowanego dla firmy. Niekiedy może się okazać bardzo cenne zabezpieczenie sobie eksperckiej opinii w danym zakresie, sporządzonej przez osobę wpisaną na listę biegłych z poszczególnych dziedzin. np. badania przesłanek niewypłacalności, szacowania przedsiębiorstwa czy rachunkowości. Dzięki współpracy z ekspertami z wielu tych i pokrewnych dziedzin jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w budowaniu ich bezpieczeństwa prawnego.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego, może zachodzić konieczność analizy przesłanek uznania dokonanych przez przedsiębiorcę czynności za bezskuteczne. Taka potrzeba pojawić się może także w toku postępowania upadłościowego. Niejednokrotnie stosowne opinie przygotowywane są przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub ogłoszenie upadłości. Należy wiedzieć, że w przypadku restrukturyzacji sanacyjnej, bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli wartość świadczenia dłużnika przewyższa w istotnym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez dłużnika lub zastrzeżonego dla dłużnika lub dla osoby trzeciej, dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Podobnie w przypadku upadłości bezskuteczne w stosunku do masy upadłości będą czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

Analiza przesłanek bezskuteczności może mieć niebagatelne znaczenie przy zbiegu postępowań upadłościowego z restukturyzacyjnym (złożenia jednocześnie wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie restrukturyzacji) i istniejącej po stronie sądu możliwości oddalenia wniosku o otwarcie restrukturyzacji z uwagi na możliwą szkodę wierzycieli.

Należy wiedzieć, że czym innym jest zarządzenie przedsiębiorstwem w toku gospodarczej codzienności, czym innym zaś zarząd w okresie restrukturyzacji i warunkach kryzysowych. To niejednokrotnie zupełnie inny zakres koniecznych do podjęcia czynności – w tym stricte prawnych, konieczność przedstawiania stanowiska przez dłużnika, formułowania skomplikowanych pism procesowych. Nie każdy musi się w tym odnajdywać. Dlatego w ramach świadczonych usług oferujemy wsparcie zarządów w kryzysie, w tym możliwość pełnienia funkcji członków zarządu lub rady nadzorczej, zapewniając aktywny wkład w przebieg postępowania, a przede wszystkim możliwość kontroli pozostałych uczestników postępowania. W naszej opinii tylko aktywna postawa dłużnika zapewnić może rzetelne i sprawne przeprowadzenie postępowania.

Od niemal roku obserwujemy rosnącą popularność tzw. uproszczonej restrukturyzacji. Jest to postępowanie wprowadzone do porządku prawnego ustawą „tarczową 4.0” , często nazywane covidową restrukturyzacją.

Postępowanie prowadzone jest w zasadzie bez udziału sądu, którego rolą jest jedynie kontrola następcza przebiegu postępowania i zatwierdzenie układu zawartego pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego tu rolę organu postępowania, tzw. nadzorcy układu. Dłużnik w celu przeprowadzenia postępowania (w odróżnieniu od innych form restrukturyzacji) ma możliwość wyboru podmiotu, który takie postępowanie poprowadzi. W tym celu zawiera umowę z osobą lub spółką – przykładowo – SAS Restrukturyzacje na wykonanie całości obowiązków nadzorcy.

Staramy się pomóc uratować i znaleźć formułę naprawczą dla każdego przedsiębiorstwa. W niektórych jednak wypadkach, przez wzgląd na okoliczności obiektywne i niemożliwe do uzdrowienia nie będzie to możliwe. Wówczas dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego członkom zarządu spółki kapitałowej, wspólnikom spółki osobowej lub jednoosobowemu przedsiębiorcy rekomendujemy takie instrumenty prawne, które pozwolą zminimalizować lub wykluczyć odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa. Dopiero prawidłowa diagnoza w tym zakresie, poparta znajomością przepisów prawa oraz ekonomii pozwala określić moment, w którym doszło lub dojdzie do niewypłacalności,  a następnie określić  termin dla dopełnienia określonych obowiązków, które ciążą na kierownikach jednostki.

W  niektórych sytuacjach gdy zawiodły wszystkie opcje wyjścia z kryzysu, konieczne będzie ogłoszenie upadłości – przykładowo – gdy przedsiębiorstwo posiada odpowiedni nieobciążony majątek, ale nie ma już żadnego potencjału do prowadzenia działalności gospodarczej, ani też podmiotu zainteresowanego nabyciem aktywów w trybie tzw. pre-pack. Wówczas, o ile sąd uzna, że majątek wystarczy na pokrycie kosztów postępowania i chociażby minimalne zaspokojenie wierzycieli, dochodzi do ogłoszenia upadłości.  Czas takiego postępowania zależy od zasobów przedsiębiorstwa i skali jego majątku, które podlegają wówczas likwidacji (zbyciu) przez syndyka. W toku postępowania osoba pełniąca jako ostatnia funkcję kierownika jednostki (najczęściej członek zarządu) pełni funkcję tzw. reprezentanta upadłego, na którym spoczywają określone obowiązki – przykładowo wyjawienie i wydanie majątku, dokumentów, odniesienie się do listy wierzytelności czy możliwość zaskarżania kluczowych czynności. W postępowaniu upadłościowym dłużnika świadczymy pomoc i zastępstwo na każdym jego etapie

Stosunkowo nowa instytucja prawa upadłościowego tzw. pre-pack, czyli przygotowana likwidacja zdobyła już popularność. Należy się spodziewać, że stanie się ona jedną z coraz częstszych form zawierania bezpiecznych transakcji zakupu aktywów. Wynika to z faktu, że zakup przedsiębiorstwa, nieruchomości lub zorganizowanego zespołu określonych składników w takim trybie ma nieprzecenioną zaletę, tj. odbywa się ze skutkiem egzekucyjnym, czyli w stanie wolnym od wszelkich obciążeń.  Per analogiam jak ma to miejsce w przypadku zakupu rzeczy w toku postępowania egzekucyjnego. Inicjatorem takiego postępowania może być zarówno właściciel zadłużonych aktywów, jak i wierzyciel osobisty dłużnika. Trudność transakcji zależy  przede wszystkim od zakresu nabywanych zasobów  oraz ich sytuacji faktycznej i prawej. Jest to operacja, do której należy się przygotować wykazując, że cena uzyskana ze sprzedaży określonego aktywa będzie wyższa niż możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Posiadając 10-letnie doświadczenie w postępowaniach upadłościowych jesteśmy w stanie opracować bardzo szczegółową analizę kosztów ewentualnego postępowania, od wyniku której w istocie zależy cena, za jaką uda się dane aktywo zbyć. Przy tego typu transakcjach współpracujemy ściśle z biegłymi ds. wyceny przedsiębiorstw, rzeczoznawcami majątkowymi oraz analitykami doświadczonymi w analogicznych  transakcjach dokonywanych na rynku.

W toku postępowania upadłościowego, podobnie zresztą jak w toku postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego, może zachodzić ryzyko kwestionowania czynności upadłego,

Przesłanki uznania czynności za bezskuteczną, wskazane w ustawie Prawo upadłościowe, mogą być interpretowane odmiennie w podobnych stanach faktycznych. Wiedza ekspercka doradców restrukturyzacyjnych SAS Restrukturyzacje, pozwala dokonać stosowanej analizy jeszcze na etapie poprzedzającym podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Przedsiębiorca mądrzejszy o tę wiedzę, może zdecydować o wyborze ścieżki postępowania upadłościowego, bądź rezygnacji z tej formy zakończenia działalności.