Pre-pack

Pre-Pack Obsługa Prawna

Zadzwoń po profesjonalną pomoc prawną w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa.
Kancelaria SAS Restrukturyzacje:
601 400 782

Czym jest pre-pack?

Pre-pack to instytucja prawa upadłościowego nazywana „przygotowaną likwidacją”.

Z perspektywy uczestnika nie będącego dłużnikiem (nabywcy), jest to po prostu transakcja zakupu przedsiębiorstwa lub jego części, jednakże bez długów. Od standardowej transakcji rynkowej odróżnia ją wspomniany skutek egzekucyjny i fakt, że należy do niej niejako przekonać sąd upadłościowy.

Z perspektywy niewypłacalnego dłużnika natomiast pre-pack jest przyspieszonym i znacznie uproszczonym procesem likwidacji aktywów masy upadłości. Dlaczego? Ponieważ już w samym postanowieniu ogłaszającym upadłość sąd jednocześnie wyraża zgodę na sprzedaż określonych aktywów wskazanemu nabywcy i za wskazaną cenę. Cała transakcja powinna być zatem skalkulowana i zaprojektowana już na etapie poprzedzającym złożenie wniosku upadłościowego.

Reasumując, aby transakcja była faktycznie przygotowaną likwidacją warto starannie ją przygotować i zaoferować taką cenę, jaka ma szansę zostać przez sąd zatwierdzona.

Z wnioskiem pre-pack może wystąpić sam dłużnik, ale też samodzielnie jego wierzyciel, legitymowany do wnioskowania upadłości. Formalnie w zakresie dotyczącym oferty nabycia wnioski przygotowane przez dłużnika czy wierzyciela niczym się nie różnią, jednakże z uwagi na posiadaną o swoim biznesie wiedzę dłużnik – jak się wydaje – ma większą szansę na uzasadnienie ceny niż jego wierzyciel, o ile cena ma być korzystna dla nabywcy. To bardzo istotne, gdyż proponowana cena nie może być jedynie kwotowo wyrażoną ofertą cenową, a musi spełniać istotny warunek – być wyższa niż cena możliwa do uzyskania w trybie „klasycznej” likwidacji przez syndyka, a pomniejszona o niezbędne koszty postępowania.

Praktyka potwierdza, że im szerzej rozbudowana i rozpisana jest we wniosku symulacja scenariusza klasycznego postępowania upadłościowego, a przede wszystkim im bardziej szczegółowo rozpisane są jego koszty, tym większa szansa na obniżenie proponowanej ceny nabycia, na poziomie jednak nadal nadającym się do zatwierdzenia.

W naszej ocenie sztuka doradztwa w zakresie pre-pack nie polega na samym wykazaniu przesłanek do ogłoszenia „przygotowanej likwidacji” co na doprowadzeniu do zatwierdzenia oferty na optymalnym dla dłużnika lub nabywcy poziomie ceny. Do wniosku o pre-pack należy załączyć wycenę przedsiębiorstwa sporządzoną wg określonych kryteriów i dokonaną przez osobę wpisaną na listę biegłych. Celem jest bowiem przekonująco uzasadnić oferowaną cenę. Nawet więc przy relatywnie wysokiej wartości oszacowania aktywów, zatwierdzona przez sąd cena może być dużo niższa.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu klasycznych postępowań upadłościowych w charakterze syndyka pozwala na staranną analizę każdego stanu faktycznego w zakresie koniecznych kosztów utrzymania, a następnie likwidacji składników masy upadłości, których wysokość ma fundamentalne znaczenie dla możliwości zatwierdzenia ceny na określonym poziomie.

Dowiedz się więcej czym jest

Szybki proces likwidacji przedsiębiorstwa sprowadzający się zawarcia umowy między nabywcą a syndykiem – na podstawie postanowienia ogłaszającego upadłość typu pre-pack
Brak konieczności angażowania się w dalsze postępowanie upadłościowe
Możliwość wpływu na wybór przyszłego właściciela przedsiębiorstwa
Szansa zachowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku w tym względem kontrahentów, pracowników czy banków
Szybki proces likwidacji przedsiębiorstwa
Zakup aktywów w stanie wolnym od zobowiązań i z „gwarancją” skutku egzekucyjnego
Możliwość zakupu czynnego przedsiębiorstwa, z zachowaniem kadry pracowniczej
Możliwość realnego wpływu na cenę nabycia