Pre-pack

pre pack

Pre-Pack Obsługa Prawna

Zadzwoń po profesjonalną pomoc prawną w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa.
Kancelaria SAS Restrukturyzacje:
601 400 782

Czym jest pre-pack?

Pre-pack to instytucja prawa upadłościowego nazywana „przygotowaną likwidacją”. Jest to instytucja stosunkowo nowa. Pojawiła się w polskim porządku prawnym wraz z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe (ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku), która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.

Z perspektywy uczestnika niebędącego dłużnikiem (nabywcy), jest to po prostu transakcja zakupu przedsiębiorstwa lub jego części, jednakże bez długów. Od standardowej transakcji rynkowej odróżnia ją wspomniany skutek egzekucyjny i fakt, że należy do niej niejako przekonać sąd upadłościowy.

Z perspektywy niewypłacalnego dłużnika natomiast pre-pack jest przyspieszonym i znacznie uproszczonym procesem likwidacji aktywów masy upadłości. Dlaczego? Ponieważ już w samym postanowieniu ogłaszającym upadłość sąd jednocześnie wyraża zgodę na sprzedaż określonych aktywów wskazanemu nabywcy i za wskazaną cenę. Cała transakcja powinna być zatem skalkulowana i zaprojektowana już na etapie poprzedzającym złożenie wniosku upadłościowego.

Reasumując, aby transakcja była faktycznie przygotowaną likwidacją, warto starannie ją przygotować i zaoferować taką cenę, jaka ma szansę zostać przez sąd zatwierdzona.

Kto może wystąpić z wnioskiem pre-pack?

Z wnioskiem pre-pack może wystąpić sam dłużnik, ale też samodzielnie jego wierzyciel, legitymowany do wnioskowania upadłości. Formalnie w zakresie dotyczącym oferty nabycia wnioski przygotowane przez dłużnika czy wierzyciela niczym się nie różnią, jednakże z uwagi na posiadaną o swoim biznesie wiedzę dłużnik – jak się wydaje – ma większą szansę na uzasadnienie ceny niż jego wierzyciel, o ile cena ma być korzystna dla nabywcy. To bardzo istotne, gdyż proponowana cena nie może być jedynie kwotowo wyrażoną ofertą cenową, a musi spełniać istotny warunek – być wyższa niż cena możliwa do uzyskania w trybie „klasycznej” likwidacji przez syndyka, a pomniejszona o niezbędne koszty postępowania.

Praktyka potwierdza, że im szerzej rozbudowana i rozpisana jest we wniosku symulacja scenariusza klasycznego postępowania upadłościowego, a przede wszystkim im bardziej szczegółowo rozpisane są jego koszty, tym większa szansa na obniżenie proponowanej ceny nabycia, na poziomie jednak nadal nadającym się do zatwierdzenia.

Jakie są wymogi formalne wniosku o pre-pack i ile trwa jego rozpoznawanie?

Wniosek o pre-pack, czyli wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać: 

  • wskazanie nabywcy
  • proponowaną cenę zakupu przedmiotu pre-packu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • opis i oszacowanie przedmiotu pre-packu (wykonane przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych)
  • dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny
  • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy wniosek

Średnio rozpoznawanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży trwa około 4 miesiące (od momentu prawidłowego złożenia). Jest to jednak termin zależny od różnych warunków między innymi od liczby spraw wpływających do sądów, efektywności ich pracy, a także liczby oferentów zainteresowanych nabyciem danego przedsiębiorstwa. Z tego względu termin ten może ulec zarówno znacznemu skróceniu, jak i wydłużeniu.

Co się dzieje, jeżeli do sądu trafia więcej niż jeden wniosek o pre-pack?

Jak zostało już wyżej opisane, wniosek o pre-pack może być złożony przez uczestnika postępowania upadłościowego tj. dłużnika, lub inny podmiot, który złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości np. jego wierzyciela. Co w takim razie dzieje się, gdy są do sądu trafi więcej niż jeden wniosek o pre-pack? W takiej sytuacji przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami, aby wybrać najkorzystniejsze warunki sprzedaży. 

Kiedy można złożyć wniosek o pre-pack?

Zgodnie z art. 56a prawa upadłościowego [Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika], wniosek o pre-pack można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wniosek można złożyć nie tylko w dacie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale na każdym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości. Choć wniosek można dołączyć do dnia upadłości, nie warto zwlekać, ponieważ późno złożony może spowodować odroczenie rozprawy, ponieważ w takiej sytuacji często zdarza się, że Sędzia musi zasięgnąć opinii nadzorcy sądowego.  

Profesjonalne doradztwo w zakresie pre-pack

W naszej ocenie sztuka doradztwa w zakresie pre-pack nie polega na samym wykazaniu przesłanek do ogłoszenia „przygotowanej likwidacji” co na doprowadzeniu do zatwierdzenia oferty na optymalnym dla dłużnika lub nabywcy poziomie ceny. Do wniosku o pre-pack należy załączyć wycenę przedsiębiorstwa sporządzoną wg określonych kryteriów i dokonaną przez osobę wpisaną na listę biegłych. Celem jest bowiem przekonująco uzasadnić oferowaną cenę. Nawet więc przy relatywnie wysokiej wartości oszacowania aktywów, zatwierdzona przez sąd cena może być dużo niższa.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu klasycznych postępowań upadłościowych w charakterze syndyka pozwala na staranną analizę każdego stanu faktycznego w zakresie koniecznych kosztów utrzymania, a następnie likwidacji składników masy upadłości, których wysokość ma fundamentalne znaczenie dla możliwości zatwierdzenia ceny na określonym poziomie.

Dowiedz się więcej czym jest

Szybki proces likwidacji przedsiębiorstwa sprowadzający się zawarcia umowy między nabywcą a syndykiem – na podstawie postanowienia ogłaszającego upadłość typu pre-pack
Brak konieczności angażowania się w dalsze postępowanie upadłościowe
Możliwość wpływu na wybór przyszłego właściciela przedsiębiorstwa
Szansa zachowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku w tym względem kontrahentów, pracowników czy banków
Szybki proces likwidacji przedsiębiorstwa
Zakup aktywów w stanie wolnym od zobowiązań i z „gwarancją” skutku egzekucyjnego
Możliwość zakupu czynnego przedsiębiorstwa, z zachowaniem kadry pracowniczej
Możliwość realnego wpływu na cenę nabycia