DB Profi Damian Bosiacki – zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Informacja dla wierzycieli o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.      

Informacja o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym dotyczącym DB Profi Damian Bosiacki.

Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 11 marca 2022 roku, zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzyacyjnym. Układ miał charakter układu częściowego, a w jego ramach głosowanie odbywało się w grupach interesów. W toku tej procedury, dłużnik spełnił bardziej rygorystyczne wymogi głosowania (w myśli art. 186 Prawa restrukturyzacyjnego).

Układ obejmował wierzycieli zaspokojonych na nieruchomościach dłużnika oraz objął wierzycieli, którzy w jednej z grup nie oddali głosu za przyjęciem układu. Dłużnik wykazał, że zaspokojenie jednak tych wierzycieli będzie większe w restrukturyzacji niż w postępowaniu upadłościowym. Propozycje układowe przewidywały zaspokojenie wierzycieli ze środków pochodzących ze sprzedaży jednej z nieruchomości dłużnika – nadzorca układu wyraził w toku postępowania restrukturyzacyjnego zgodę na przedmiotową sprzedaż, dzięki czemu formalnie transakcja była możliwa do zrealizowania.

Dłużnik wchodzi w etap wykonywania układu. Sprawę w Kancelarii SAS Restrukturyzacje, prowadził doradca restrukturyzacyjny.

Ostatnie wpisy