Przedłużone obowiązywanie uproszczonej restrukturyzacji.

Obowiązywanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przedłużone do dnia 1 listopada 2021 roku.    

W dniu 9 czerwca 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia  28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża obowiązywanie procedury uproszczonej restrukturyzacji.

Art. 7 ww. ustawy stanowi:  W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 i 1423 oraz z 2021 r. poz. 159) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 listopada 2021 r.”

Oznacza to, że przedsiębiorcy zainteresowani Uproszczonym Postępowaniem Restrukturyzacyjnym, będą mogli korzystać z dobrodziejstwa tej instytucji przez kolejne pięć miesięcy.

Ostatnie wpisy