Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje od 1 grudnia 2021

W jaki sposób funkcjonuje elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych? Jakie informacje ujawnia i w końcu – czy będzie to realne ułatwienie dla funkcjonowania przedsiębiorców?
Krajowy Rejestr Zadłużonych

Stworzenie elektronicznej platformy wymiany danych o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych planowane było przez Ministerstwo Sprawiedliwości już od 2015 r. Wymóg utworzenia takiego elektronicznego narzędzia służącego do obsługi postępowań upadłościowych wynikał bowiem z rozporządzenia Parlamentu i Rady EU, przy czym polski ustawodawca od początku planował objąć jego zasięgiem również postępowania restrukturyzacyjne. Przyszłą platformę określano w ustawie początkowo „Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości”. W toku prac nad jej realizacją zdecydowano się jednak rozszerzyć zakres informacji publikowanych w rejestrze (m.in. o osobach, względem których egzekucja alimentów pozostaje bezskuteczna, dlatego finalnie zmieniono jego nazwę na Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest tzw. systemem teleinformatycznym, czyli internetową platformą prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Podstawą jego działania jest ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Należy przy tym pamiętać, że w rejestrze znajdziemy informacje tylko o tych postępowaniach, w których wniosek inicjujący sprawę (np. wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, o otwarcie restrukturyzacji, o zmianę czy uchylenie układu lub o orzeczenie prowadzenia działalności gospodarczej) złożony został po 1 grudnia 2021 roku. W zakresie spraw wszczętych przed tą datą obowiązują dotychczasowe zasady, tj. akta będą nadal prowadzone przez sąd w tzw. wersji papierowej.

Jak działa Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest w Internecie na stronie prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości pod adresem www.prs.ms.gov.pl, obok Krajowego Rejestru Sądowego. Dostęp do danych ujawnianych publicznie jest bezpłatny, nie wymaga posiadania konta, ani logowania. Urzędowe dokumenty pobierane z Krajowego Rejestru Zadłużonych mają walor oryginałów. Każdy zainteresowany może pobierać z publicznego zasobu Krajowego Rejestru Zadłużonych takie dokumenty, jakie mogą mu być przydatne np. dla zweryfikowania, czy kontrahent nie znajduje się w upadłości, lub czy egzekucja w stosunku do niego nie okazała się bezskuteczna. Dokumentami pobranymi z zasobu Krajowego Rejestru Zadłużonych można posługiwać się jako dowodem w postępowaniach sądowych, lub traktować jako wiarygodne źródło informacji dla własnych potrzeb. Należy wskazać, że wierzyciele zapewne najczęściej będą poszukiwać tu informacji o ewentualnej bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce z o.o. w celu ułatwienia sobie i przyspieszenia postępowania przeciwko członkom zarządu.

Jakie informacje ujawnia KRZ.

Krajowy Rejestr Zadłużonych obejmuje w części publicznej informacje:

1. dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych (zarówno osób fizycznych, tzw. konsumentów, jak i przedsiębiorców) oraz postępowań restrukturyzacyjnych, które znaleźć można po nazwie dłużnika, jego numerze NIP lub numerze KRS; W tej części docelowo znajdziemy wszystkie obwieszczenia wymagane przepisami, jakie dotychczas publikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na przykład: o sporządzeniu listy wierzytelności przez syndyka lub o zatwierdzeniu przez sąd zawartego układu;

2. o prowadzonych postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu spółek z o.o., którzy nie wystąpili na czas z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zarządzanego podmiotu;

W praktyce najlepiej w powyższym zakresie skorzystać z pola „tablica obwieszczeń” i wyszukać interesujący nas podmiot po numerze NIP, KRS, nazwie lub firmie przedsiębiorcy.

3. o doradcach restrukturyzacyjnych, ich danych kontaktowych wraz z ewentualnymi informacjami o zawieszeniu uprawnień.

Wyżej przytoczone informacje nie wyczerpują jednak w pełni zasobów oraz funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych. W pewnej części są i będą one dostępne tylko dla uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacji firmy, np. dłużników lub wierzycieli (Portal Użytkowników Zarejestrowanych), dla doradców restrukturyzacyjnych (tzw. Portal Użytkowników Branżowych) lub dla sądów.

Czy cyfrowy Rejestr Zadłużonych to ułatwienie dla przedsiębiorców ?

Krajowy Rejestr Zadłużonych w docelowym kształcie stanie się dla przedsiębiorców łatwo dostępnym źródłem istotnych informacji. Przykładowo każdy będzie mógł wyeliminować ryzyko zawarcia umowy z potencjalnym kontrahentem, w stosunku do którego egzekucja prowadzona wcześniej przez innego wierzyciela okazała się bezskuteczna. Rejestr wyeliminuje również potrzebę poszukiwania istotnych informacji dla potrzeb procesów przeciwko członkom zarządów, co dotychczas odbywało się w drodze ich nieformalnego pozyskiwania. Przedsiębiorca będzie mógł bez większych trudności śledzić przebieg postępowania restrukturyzacyjnego swojego kontrahenta. Wyeliminuje to dotychczasową potrzebę angażowania prawnika i skanowania akt w sądzie, które niewątpliwie skracały czas ewentualnej reakcji, np. w sytuacji sporządzania zażalenia.

Podsumowanie.

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest narzędziem, które niewątpliwie ma szansę stać się istotnym źródłem informacji potrzebnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że jego popularność i użyteczność będzie wzrastała proporcjonalnie do wzrostu ilości zgromadzonych w nich danych. Na tę bowiem chwilę problemy techniczne, brak dostępu do niektórych funkcji, nie intuicyjność niektórych z rozwiązań jest znaczny. Rejestr będzie zawierał wyłącznie informacje o postępowaniach wszczętych od dnia 1 grudnia 2021.

Ostatnie wpisy