Jaki jest koszt postępowania restrukturyzacyjnego?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Co składa się na koszt postępowania restrukturyzacyjnego i ile wynosi wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu?
Koszt postępowania restrukturyzacyjnego

Jaki jest koszt restrukturyzacji firmy?

Koszt postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla każdego, kto rozważa restrukturyzację firmy. Informacje na temat przebiegu postępowania, procedury zawierania układu czy dopuszczalnych propozycji układowych są dostępne zarówno na stronach internetowych doradców restrukturyzacyjnych, jak i coraz częściej komentowane w mediach. Trudno jednak znaleźć informacje o tym, ile w istocie kosztuje postępowanie restrukturyzacyjne. O tym, co się na ten koszt składa i jak go można ewentualnie zminimalizować. W tym wpisie chcemy z jednej strony zdefiniować pojęcie kosztów restrukturyzacji, a jednocześnie wyjaśnić dlaczego tego rodzaju usługom nie może towarzyszyć tradycyjny „cennik” publikowany analogicznie, jak w niektórych lokalach usługowych czy chociażby gastronomicznych.

Koszt postępowania restrukturyzacyjnego. Definicja kosztu, opłaty i wydatku w restrukturyzacji firmy.

Pojęcia kosztu, opłaty i wydatku w postępowaniu restrukturyzacyjnym zasadniczo pokrywają się z definicją tych pojęć zawartą w kodeksie postępowania cywilnego. W tych zaś punktach, gdzie restrukturyzację cechuje jakaś odmienność reguluje to szczególny przepis prawa restrukturyzacyjnego. Ponieważ jednak skupiamy się na finansowym aspekcie postępowania restrukturyzacyjnego, to wspomniane pojęcia omówimy w tym właśnie kontekście.

„Koszty” w postępowaniu restrukturyzacyjnym oznaczają to, co musi opłacić dłużnik, czyli podmiot restrukturyzowany. Zasadą jest, że jeżeli ktoś chce się zrestrukturyzować (w praktyce częściowo oddłużyć), to właśnie jego, a nie przykładowo jego wierzycieli powinny obciążać koszty. Kosztem w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie na przykład wynagrodzenie nadzorcy sądowego lub zarządcy, w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Opłatą w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie zaś opłata od wniosku o otwarcie postępowania, która jest opłatą stałą i wynosi 1000 zł.

Jeżeli idzie o pojęcie wydatków w postępowaniu układowym oraz sanacyjnym, to wydatkiem jest to, co musi zostać pokryte ze środków dłużnika, ale nie stanowi kosztu, ani opłaty – opisanych wyżej. Wydatkami będą na przykład przejazdy nadzorcy lub zarządcy, ewentualnie wynagrodzenie za ekspercie opracowania, czy zlecane opinie biegłych.

Opłaty sądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Opłatą sądową w postępowaniu restrukturyzacyjnym (klasycznym, prowadzonym przez sąd, a nie przez nadzorcę układu) będzie: opłata stała od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (jak już wspomnieliśmy – 1000 zł.) i ewentualna opłata od zażalenia 200 zł. (gdyby sąd oddalił taki wniosek). Opłatę pobiera się też od sprzeciwów wierzycieli wnoszonych w stosunku do spisu wierzytelności, jak również ewentualnych zażaleń, gdyby sprzeciw okazał się nieskuteczny. Ich wysokość zależy proporcjonalnie od kwoty dochodzonego roszczenia, jak w klasycznym postępowaniu cywilnym, zgodnie z ustawą o kosztach sądowych.

Ile wynosi wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym, jak i zarządcy w postępowaniu sanacyjnym jest wynikiem określonego równania, którego wzór wynika z przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Jednakże na początku postępowania będzie to tylko kalkulacja, albowiem ostatecznie wysokość wynagrodzenia określa sąd i to na końcowym etapie. Sąd może bowiem wstępnie obliczone wynagrodzenie podwyższyć, np. z uwagi na stopień skomplikowania sprawy. Na pytanie o wysokość wynagrodzenia nadzorcy nie da się zatem odpowiedzieć, jeżeli nie znamy: liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania, sumy wierzytelności (czyli zobowiązań dłużnika), a w postępowaniu sanacyjnym jeszcze kilku innych danych dotyczących sytuacji dłużnika, np. liczby pracowników. Posiadając te dane jesteśmy w stanie obliczyć wysokość wynagrodzenia w danym postępowaniu i z góry jedynie co do jego rzędu wysokości. Chcecie Państwo poznać szacowane koszty w postępowaniu, które rozważacie wdrożyć u siebie w firmie? Zachęcamy do kontaktu – SAS Restrukturyzacja Kancelaria Katowice.

Inaczej mają się koszty w postępowaniu o zatwierdzenie układu (w tzw. uproszczonej restrukturyzacji).

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest obecnie najpopularniejszym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Jest następcą tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu trwa 4 miesiące i niesie dla dłużnika całkowitą ochronę przed egzekucją. Koszty takiego postępowania, ich wysokość i zasady określania są odmienne, niż w wyżej opisanych postępowaniach układowym i sanacyjnym. Ponieważ to postępowanie nie jest otwierane przez sąd, to i wynagrodzenie nadzorcy układu nie jest przez sąd ani przyznawane, ani określane co do wysokości. Podstawą postępowania jest umowa zawierana przez dłużnika z wybranym przez niego doradcą restrukturyzacyjnym, który staje się nadzorcą układu. Ta umowa powinna określać wysokość wynagrodzenia. Zasadniczo strony mają swobodę co do określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy, z jednym tylko wyjątkiem. W postępowaniu dotyczącym mikroprzedsiębiorcy istnieją ustawowe ograniczenia wynagrodzenia nadzorcy. Nie może ono przekroczyć kwoty stanowiącej 15 % wartości dywidendy dla wierzycieli przewidzianej treścią układu (z odpowiednim jej podniesieniem, jeżeli dywidenda ta ma wynosić powyżej 100 tysięcy zł. lub 500 tysięcy zł.) a jeżeli nie doszłoby do zawarcia układu, to wynagrodzenie nadzorcy nie może przekroczyć dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia z sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków w III kwartale roku poprzedzającego postępowanie. Według stanu na miesiąc maj 2022 roku maksymalne wynagrodzenie nadzorcy układu w takiej sytuacji wynosi 11 765, 98 zł. + Vat.

Wydatki sądowe w toku postępowania.

Pojęcie wydatków sądowych w restrukturyzacji w zasadzie nie występuje. Pamiętajmy, że postępowania restrukturyzacyjne otwierane po dniu 1 grudnia 2021 r. prowadzone są elektronicznie, tj. na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości, w tzw. Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest on jednoczenie oficjalnym publikatorem. Tym samym wyeliminowana została pewna część kosztów, związanych chociażby z uprzednią publikacją obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która każdorazowo wynosiła 500 zł.

Koszt postępowania restrukturyzacyjnego. Podsumowanie.

Oszacowanie kosztu postępowania restrukturyzacyjnego nie jest możliwe z góry, tj. bez zapoznania się z sytuacją przedsiębiorstwa, skalą jego działalności, a także strukturą zobowiązań. Nie ulega wątpliwości, że w najpopularniejszym od kilku już lat postępowaniu „uproszczonym” największym, jeśli nie jedynym kosztem jest wynagrodzenie nadzorcy, ale jest limitowane jak już wyżej wspomniano. W naszej ocenie odpowiedzialność doradcy restrukturyzacyjnego wymaga tego, aby przyjrzeć się firmie dłużnika i oszacować zakres prac w danym postępowaniu, a dopiero na tej podstawie wycenić koszt danego postępowania.

Kalkulowanie wynagrodzenia nadzorcy wyłącznie w oparciu o wysokość zobowiązań dłużnika byłoby zastanawiające. Suma zobowiązań daje bowiem nadzorcy tylko informację, że dłużnik obracający kwotami na poziomie wielu zer zapewne przyjmie wyższą ofertę cenową. Suma zobowiązań mało kiedy przekłada się realnie i wprost na nakład pracy nadzorcy, a w konsekwencji na wynagrodzenie. To raczej liczba wierzycieli oraz ich specyfika (publicznoprawni, prywatni, instytucjonalni) jak również struktura majątku dłużnika, którą należy każdorazowo przedstawić wierzycielom są czynnikami kształtującymi cenę. Zgodnie z wypracowaną praktyką w SAS Restrukturyzacje najpierw wnikliwie analizujemy sytuację przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę zakres naszego zaangażowania i pracy, a dopiero później wyceniamy potencjalne postępowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół to wykształceni i doświadczeni adwokaci i radcy prawni, którzy zajmują się restrukturyzacją firmy Katowice oraz upadłością firmy Katowice.

Ostatnie wpisy