Blog

Blog

24.10.2022

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – definicja. Jak reagować?

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli do regulowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ciężarów i płatności, ta niewypłacalność firmy może doprowadzić do jej upadłości. Zatem już w przypadku pojawienia się samego zagrożenia niewypłacalnością, przedsiębiorca powinien podjąć kroki zaradcze – oczywiście jeśli chce ocalić swoją firmę. Czym jest niewypłacalność […]
23.09.2022

Syndyk a komornik – różnice

Wierzyciele dążący do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku dłużnika, przystępując do odzyskania wierzytelności nierzadko nie wiedzą do kogo się zwrócić, syndyka czy komornika, kto ma pierwszeństwo, syndyk czy komornik? Co prawda rolą obu organów jest umożliwienie wierzycielom odzyskania ich należności w możliwie jak największym stopniu, jednak każdy z nich reprezentuje zupełnie inne rodzaje postępowań, i […]
10.08.2022

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego

Polskie prawo restrukturyzacyjne jako jedno z najnowocześniejszych w Europie w znacznej części było i jest już zgodne z wymogami tzw. Dyrektywy Drugiej Szansy 2019/1023. Ponieważ jednak ostateczny termin implementacji dyrektywy upływa w lipcu 2022 r. ukazał się projekt ustawy wprowadzający ostatnie wymagane zmiany.
29.06.2022

Pełnomocnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym? Co należy do obowiązków i zadań pełnomocnika w restrukturyzacji?